fbpx

Polityka ochrony danych – Facebook

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem Pani / Pana danych osobowych
jest Globzon Travel Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z
siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 65/602, 31-153
Kraków, której został nadany numer identyfikacji
podatkowej 676-256-65-65, e-mail:
biuro@globzon.travel.pl.

W jakim celu przetwarzane są dane osobowe?
Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu
realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów
Administratora, tj. marketingu bezpośredniego
własnych produktów i usług oraz personalizowania
oferty marketingowej – tj. na podstawie art. 6 ust 1
lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), dalej również
RODO.
Nadto, Pani / Pana dane osobowe są również
przetwarzane w celu:
– w celu kontaktu oraz informowania o działalności
Administratora (na podstawie Pani / Pana
dobrowolnej zgody – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a RODO).

Jakie dane osobowe będą przetwarzane?
Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona),
nazwisko, ksywka, wizerunek.

Komu dane osobowe zostaną udostępnione?
Pani/Pana dane osobowe nie są przez nas
udostępniane innym podmiotom, przy czym
Współadministratorem danych osobowych jest
Facebook Ireland Ltd.4 (Grand Canal Square, Grand
Canal Harbour, Dublin 2 Ireland).

Czy dane będą przekazywane poza Europejski
Obszar Gospodarczy?
Nie przekazujemy dany osobowych poza obszar
EOG. Współadministrator może przekazywać dane
poza obszar EOG. W przypadku przekazywania
danych osobowych do USA odpowiedni stopień
zabezpieczenia danych wynika z porozumienia
Tarcza Prywatności UE-USA.

Przez jaki czas będą przechowywane dane
osobowe?
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas
funkcjonowania fanpage Administratora.

Jakie przysługują Pani / Panu uprawnienia
w związku z przetwarzaniem danych
osobowych?
Ma Pani / Pan prawo do:
– żądania dostępu do swoich danych osobowych i
ich sprostowania;
– przenoszenia danych;
– usunięcia danych przysługujące w określonych
w RODO przypadkach – w takim wypadku
dokumenty, które dotyczą Pani /Pana danych
osobowych zostaną zanonimizowane;
– żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych;
– złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych – w tym celu należy odznaczyć
polubienie strony oraz usunąć pozostawione
komentarze i polubienia.;
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej
cofnięciem.

Do jakiego podmiotu wnieść skargę w związku
z nieprawidłowym przetwarzaniem danych
osobowych?
Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani / Pana
danych osobowych narusza postanowienia RODO.
Czy Pani / Pana dane osobowe będą profilowane
i przetwarzane w sposób zautomatyzowany?
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż
zautomatyzowany,