fbpx

Ochrona danych osobowych

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest
Globzon Travel Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z
siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 65/602, 31-153
Kraków, której został nadany numer identyfikacji
podatkowej 676-256-65-65, e-mail:
biuro@globzon.travel.pl

W jakim celu przetwarzane są dane osobowe?
Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu
realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów
Administratora, tj. marketingu bezpośredniego
własnych produktów i usług oraz personalizowania
oferty marketingowej – tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. f
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), dalej również RODO.
Nadto, Pani / Pana dane osobowe są również
przetwarzane w celu:
– w celu kontaktu oraz informowania o działalności
Administratora (na podstawie Pani / Pana
dobrowolnej zgody – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO).

Jakie dane osobowe będą przetwarzane?
Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona),
nazwisko, ksywka, adres e-mail.

Komu dane osobowe zostaną udostępnione?
Odbiorcami Pani /Pana danych osobowych są:
– podmiot świadczący usługi w zakresie udostępnienia
przestrzeni dyskowej (Google LLC) oraz serwera
pocztowego;
– podmiot świadczący usługi informatyczne
Administratorowi.

Czy dane będą przekazywane poza Europejski
Obszar Gospodarczy?
Co do zasady nie przekazujemy dany osobowych poza
obszar EOG. W przypadku przechowywania kopii
danych może dojść do przekazywania danych
osobowych do USA, gdzie odpowiedni stopień
zabezpieczenia danych wynika z porozumienia Tarcza
Prywatności UE-USA.

Przez jaki czas będą przechowywane dane
osobowe?
W przypadku danych osobowych zebranych w celu
innym niż realizacja umowy, dane te będą przetwarzane
do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym
celu.

Jakie przysługują Pani / Panu uprawnienia
w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Ma Pani / Pan prawo do:
– żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich
sprostowania;
– przenoszenia danych;
– usunięcia danych przysługujące w określonych
w RODO przypadkach – w takim wypadku dokumenty,
które dotyczą Pani /Pana danych osobowych zostaną
zanonimizowane;
– żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych;
– złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych;
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Czy Pani / Pana dane osobowe będą profilowane
i przetwarzane w sposób zautomatyzowany?
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż
zautomatyzowany, ale nie będą profilowane przez
GLOBZON TRAVEL.

W GLOBZON TRAVEL wdrożono szczegółową politykę
ochrony danych osobowych, która może zostać
udostępniona na żądanie każdej osoby, której dane są
przetwarzane. W tym celu należy skontaktować się z
Administratorem.

Do jakiego podmiotu wnieść skargę w związku
z nieprawidłowym przetwarzaniem danych
osobowych?
Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani / Pana
danych osobowych narusza postanowienia RODO.